ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ฉลองครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี