ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2557