ร่วมงานมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ (Sc-Net)