ระเบียบวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลาศึกษาต่อ อบรมระยะสั้น และศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พ.ศ. 2557