รับรางวัล ประเภท รองผู้อำนวยการ ประจำปี 2556 ซึ่งในขณะนั้น ดำรงตำแหน่ง