ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ ได้รับรางวัล ประเภทอาจารย์ ด้ายการวิจัย ประจำปี 2557