สอบสัมภาษณ์คัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย โอน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งวิทยาจารย์ชำนาญการ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง