เป็นประธานการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้สถานศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข