เข้าร่วมงาน สมัชชาคุณธรรมเครือข่ายการศึกษา ภาคใต้ครั้งที่ 1 " เด็กดี สังคมดี สร้างได้ "