เป็นประธานการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย โอน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล