เข้าร่วมงาน กิจกรรมการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง