ร่วมแเสดงความยินดีกับนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง