เข้าร่วม ประชุมผู้บริหารในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 5/2557