โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"ส่งเสริมทักษะการผลิตผลงานวิจัย" ระยะที่ 3