ประชุมคณะกรรมการทำงานเสริมสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง ทำคุณประโยชน์ให้กับวิทยาลัยและส่วนรวม