สำรวจพิ้นที่ร่วมกับวิศวกรก่อสร้าง เพื่อเตรียมการจัดทำ ศูนย์การเรียนรู้วิถีสุขภาพ วิถีพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี