ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เพื่อใช้ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติชุดวิชาการปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น