ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และนำเสนอผลการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สถาบันพระบรมราชชนก