เป็นประธานการประชุมพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างเหมา เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติงาน รอบตุลาคม 2557