เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาทันตสาธารณสุข และสาขาวิชาเวชระเบียน ภาคพิเศษ