รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 12/2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2512