เข้าร่วมเสวนาเรื่อง "การแพทย์แผนไทย หัวใจการดูแลสุขภาพ" ในการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกครั้งที่ 11