เรื่อง ผลการศึกษาเบื้องต้นของการนวดไทยผสมผสานการประคบสมุนไพรต่อการพัฒนาการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อของผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต กรณีศึกษาตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี