นายชยาทิตย์ แก้วพิทักษ์ และนายสุวิทย์ ชมเชื้อ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์ เรื่อง ไฟหรรษาพาห่างไกลโรคติดต่อที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ