รางวัลความภาคภูมิใจของบุคลากร

รางวัลความภาคภูมิใจของนักศึกษา

โครงการฟื้นฟูความรู้ด้านการพยาบาลสุขภาพและจิตเวช ครั้งที่ ๑ โดย วพบ.พระพุทธบาท ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๔ พ.ย.๕๗

ประชุมวิชาการนานาชาติ โดยกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศกับสำนักทันตสาธารณสุขกรมอนามัย

ประชุมวิชาการนานาชาติ โดยกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศกับสำนักทันตสาธารณสุขกรมอนามัย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลยุค AEC ผู้สนใจสามารถดูรายละเอีดยได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๐ ธ.ค.๕๗

ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการชมรมทันตเแพทย์สาธารณสุขแห่งประเทศไทย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๓๐ ต.ค.๕๗

ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชการ PBL : Past Present Prospect ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๖ พ.ย.๕๗

ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ ครั้งที่ ๓ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๓ พ.ย.๕๗

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๔ พ.ย.๕๗

การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมของกองทุนสุขภาพท้องถิ่น กรณีศึกษา: การดูแลผู้สูงอายุ และการจัดการกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง

 

ย่างก้าวของกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ และการวิจัย ภายใต้ โครงการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมของกองทุนสุขภาพท้องถิ่น: กรณีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการจัดการกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง” ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต ๑๒ จำนวน ๓๙๖,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการ จาก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้สนใจสมัครได้ ณ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ก่อนการอบรม ๒ สัปดาห์

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ผู้สนใจสมัครได้ ณ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคลากร ภายในวัีนที่ ๑๒ พ.ย.๒๕๕๗

Pages