รางวัลความภาคภูมิใจของบุคลากร

รางวัลความภาคภูมิใจของนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาจารย์ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา่ที่มีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๗ ต.ค. ๕๗

สถาบันพระบรมราชชนกได้จัดทำโครงการการสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558 แก่นักวิจัยในวิทยาลัยสังกัดพระบรมราชชนก

ประชาสัมพันธ์ 
สถาบันพระบรมราชชนกได้จัดทำโครงการการสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558 แก่นักวิจัยในวิทยาลัยสังกัดพระบรมราชชนก ใน Theme ดังนี้
1. งานวิจัยที่สอดรับกับศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Excellence Center) ของวิทยาลัย
2. งานวิจัยที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. งานวิจัยที่สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กับนักวิจัย
4. งานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงนโยบาย สังคม และต่อยอดในเชิงพาณิช

สถาบันพระบรมราชชนก ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นสำหรับบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนกทั้งส่วนกลางและวิทยาลัยในสังกัดทุกแห่ง

ประชาสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นสำหรับบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนกทั้งส่วนกลางและวิทยาลัยในสังกัดทุกแห่ง ซึ่งในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557 ได้มีการเปิดใช้ฐานข้อมูล CINAHL Plus with Full Text, Nursing Reference Center และ Medline with Full Text และบัดนี้ได้ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลดังกล่าวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอเปิดการใช้ฐานข้อมูล CINAHL Complete ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2557 

ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ พ.ศ. 2557 ผู้สนใจมัครได้ ณ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคลากร ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2557

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน ให้ชำระค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2557

อบรมระยะสั้น สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางพยาบาล ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ณ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๕ ต.ค.๕๗

ประชุมประชาพิจารณ์ร่างพรบ.การวิจัยในคน ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๖ ต.ค.๕๗

ประชุมประชาพิจารณ์ร่างพรบ.การวิจัยในคน 

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่  ๑๖ ต.ค.๕๗

ประชาสัมพันธ์ ประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module System) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๐ ต.ค.๕๗

ประชาสัมพันธ์ ประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module System)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๐ ต.ค.๕๗

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา" ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๗ ต.ค.๕๗

ประชาสัมพันธ์ สัมมนาวิชาการเรื่องดุลภาพบำบัดเพื่อความเจ็บปวดและเจ็บป่วยโรคเรื่อรัง ผู้สนใจสามารถขอดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๓ พ.ย.๕๗

ประชาสัมพันธ์ สัมมนาวิชาการเรื่องดุลภาพบำบัดเพื่อความเจ็บปวดและเจ็บป่วยโรคเรื่อรัง

ผู้สนใจสามารถขอดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๓ พ.ย.๕๗

Pages