รางวัลความภาคภูมิใจของบุคลากร

รางวัลความภาคภูมิใจของนักศึกษา

การจัดการโครงสร้างการบริหารงานภายในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง และให้ข้าราชการ ลูกจ้างปฏิบัติราชการ

ขอเชิญส่งเอกสารโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับสนับสนุนทุนวิจัย ปี 2557

ขอเชิญส่งเอกสารโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับสนับสนุนทุนวิจัย ปี 2557 แผนงานได้กำหนดขอบเขตการศึกษาวิจัย 3 กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 การศึกษาวิจัยเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง พ.ร.บ.คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ และกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย
กลุ่มที่ 2 การจัดการองค์ความรู้ การจัดทำแผนผัง(Mapping) ของฐานข้อมูล นวัตกรม เครื่องมือ และเทคโนโลยี
กลุ่มที่ 3 การศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยและอาหารที่มีคุณค่าท่างโภชนาการที่เหมาะสม (Healthy food) รวมถึงลดการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชาการไม่เหมาะสม (Unhealthy foofd

ประชาสัมพันธ์รางวัล Thailand Research Expo 2014 Award

ประชาสัมพันธ์รางวัล Thailand Research Expo 2014 Award 
          ตามที่สถาบันพรมราชชนกได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การศึกษาผลของกลิ่นส้มมือที่ทำให้การสูดดมต่อระบบประสาทอัตโนมัติ" วิจัยโดย ดร0ภก.วินัย สยอวรรณ และคณะ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557" ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนซันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร
         ในการนี้ สถาบันพระบรมราชชนกได้รับรางวัล Platium Award โดยได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท และเกียรติบัตร 

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ส่งโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ส่งโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
 

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในงานสัมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 14 และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ครั้งที่ 1

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในงานสัมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 14 และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี เปิดรับสมัครเฉพาะทางออนไลน์ ที่เวปไซด์ www.aidsstithai.org ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2557
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ภายใต้ Them "สร้างสรรค์งานวิชาการ เพื่อการปฏิรูปสาธารณสุข"

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ภายใต้ Them "สร้างสรรค์งานวิชาการ เพื่อการปฏิรูปสาธารณสุข" ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียนคนละ 1,600 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557 "รับจำนวนจำกัด"
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม 

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2557

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ทางเวปไซด์ www.moph.go.th หรือ www.digitaljounals.org/pubnetmoph/present_academic4/ ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : หนังสือ ตำรา บทความทางวิชาการ บทความวิจัย"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : หนังสือ ตำรา บทความทางวิชาการ บทความวิจัย" ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร ค่าลงทะเบียนคนละ 5,000 บาทสำหรับผู้ที่สมัครก่อนวันที่ 30 มิถุนายน และ คนละ 6,000 บาท สำหรับผู้ที่สมัครตั้งแต่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย Routine to research (R2R) ครั้งที่ 7

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย Routine to research (R2R) ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ "R2R เสริมพลัง สร้างคุณภาพ สู่สุขภาวะ" ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม หรือ ทางเวปไซด์ http://r2r.thailand.org

ประกาศวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการสนับสนุนการวิจัย ตำรา หนังสือ และงานสร้างสรรค์

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เรื่อง แนวทางการสนับสนุนการวิจัย ตำรา หนังสือ และงานสร้างสรรค์

และกำหนดการพิจารณาโครงร่างวิจัยและผลงานวิชาการอื่นๆ เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

Pages