รางวัลความภาคภูมิใจของบุคลากร

รางวัลความภาคภูมิใจของนักศึกษา

รับรางวัล ในการที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด ประเภทสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ และข้าราชการดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนก ในงาน"จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จ. สุพรรณบุรี วันที่ 18 กันยายน 2557

แสดงความยินดีแด่ ดร. สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอโปสเตอร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง

ขอรับเอกสารและยื่นซอง ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 ตุลาคม 2557

เวลา 9.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ,ดร. พยงค์ เทพอักษร รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ บุคลากรและตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เป็นตัวแทนวิทยาลัยรับรางวัล ในการที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ชมรม TO BE NUMBER ONEดีเด่น ระดับจังหวัด ประเภทสถาน

ปชส.หลักสูตรของศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร และแจ้งความประสงค์ก่อนการอบรม ๑ สัปดาห์ (งบพัฒนาตนเอง)

Pages