รางวัลความภาคภูมิใจของบุคลากร

รางวัลความภาคภูมิใจของนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่๖

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร ภายในวันที่ ๑ พ.ย.๕๗

ประชาสัมพันธ์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร ภายในวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๗

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร ก่อนการอบรม ๑ สัปดาห์

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมของม.มหิดล

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร หมดเขตก่อนการอบรม ๑ สัปดาห์

ประชาสัมพันธ์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร ๑ ธ.ค.๕๗

กำหนดให้พื้นที่ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เป็นเขตสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย

ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อประเมินผลการเลื่อนเงินเดือนรอบที่ 2 ปี 2557‏

 

เรียน   บุคลากรสายการสอนทุกท่าน 
         เพื่อให้การประเมินผลการประเมินการปฏิบัติราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และส่งผลการประเมินได้ทันตามกำหนดเวลา จึงขอให้บุคลากรสายการสอนทุกท่าน ดำเนินการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ และส่งให้งานบริหารงานบุคคล ภายในวันที่จันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 

ประชุมวิชาการการ ครั้งที่ ๙๘(๒/๒๕๕๗) ของทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร ภายในวันที่ ๘ ธ.ค.๕๗

ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร ภายใน ๖ ต.ค.๕๗

Pages