ความภาคภูมิใจของบุคลากร

ความภาคภูมิใจของนักศึกษา

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องบดร่อนยาสมุนไพร

กำหนดรับ-ยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 19 - 29 มกราคม 2558 ในวันราชการ เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยการสาะารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง

PPMR ครั้งที่ 4 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่่ 22 เม.ย.58

ประชุมวิชาการ เรื่อง แนวคิดที่สำคัญทางสตินรีเวชและผดุงครรภ์ ครั้งที่ 3

ประชุมวิชาการ เรื่อง แนวคิดที่สำคัญทางสตินรีเวชและผดุงครรภ์ ครั้งที่ 3

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่่ 20 ก.พ. 58

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่่ 20 ก.พ. 58

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล(กระทรวงสาธารณสุข)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล(กระทรวงสาธารณสุข

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่่ 1 เมษายน.58

ประชุมวิชาการ Joint TPAA-Chula International Medical Congress 2015

ประชุมวิชาการ Joint TPAA-Chula International Medical Congress 2015

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่่ 13 กุมภาพันธ์ 58

ประชุมวิชาการเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน

ประชุมวิชาการเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่่ 26 ก.พ.58

การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมของกองทุนสุขภาพท้องถิ่น กรณีศึกษา: การดูแลผู้สูงอายุ และการจัดการกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง

 

ย่างก้าวของกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ และการวิจัย ภายใต้ โครงการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมของกองทุนสุขภาพท้องถิ่น: กรณีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการจัดการกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง” ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต ๑๒ จำนวน ๓๙๖,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

Pages