แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

รางวัลความภาคภูมิใจของบุคลากร

รางวัลความภาคภูมิใจของนักศึกษา

แบบประเมินสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ประจำปีการศึกษา 2558

การนำเสนอแบบปากเปล่า จำนวน 30 ผลงาน (Proceeding) มีการประกวดผลงาน เพื่อรับพระราชทานรางวัลผลงานวิชาการ ดีเด่น จำนวน 9 รางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

การนำเสนอแบบปากเปล่า จำนวน 30 ผลงาน (Proceeding) มีการประกวดผลงาน เพื่อรับพระราชทานรางวัลผลงานวิชาการ ดีเด่น จำนวน 9 รางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
********************************************************* 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ โครงการประชุมวิชาการแพทย์แผนไทย วันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.gg.gg/thaimedconference

การจัดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาและพิธีมอบใบแสดงผลการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2558

การจัดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาและพิธีมอบใบแสดงผลการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2558

รับมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าได้เข้าร่วมงาน "เทศกาลตรุษจีนนครตรังและมหกรรมอาหารตรังดังทั่วโลก"

เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรจาก ท่านเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อแสดงว่าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของจังหวัดตรัง โดยการร่วมออกบูธนิทรรศการ ในโครงการเมืองยุทธจักรอาหารอร่อย

รับรางวัลพระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2559 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่รักษามาตรฐ

ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นตัวแทน รับรางวัลพระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE

โดยชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2559

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่รักษา มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน (รักษามาตรฐานและเก็บคะแนนสะสม ปีที่ 1)

ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

รับมอบรางวัลผลการประกวดร้านนิทรรศการงานเฉลิมพระชนมพรรษา ฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2558 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้

Pages