แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

รางวัลความภาคภูมิใจของบุคลากร

รางวัลความภาคภูมิใจของนักศึกษา

การศึกษาปริมาณของสารตกค้างของกลุ่มยาฆ่าแมลงออร์กาโนฟอตเฟสและคาร์บาเมดในผักของ ในตลาดสดในเขตเมือง จังหวัดตรัง

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิทยาลัย การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

ประสิทธิภาพผลของโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มร่วมกับกิจกรรมศิลปะบำบัดต่อการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง

นางสาวปรียาภรณ์ ชมมะลัง นศ. วสส.ตรัง เป็นตัวแทนสมาชิกชมรมในการเข้าค่ายพัฒนาสมาชิก และเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE

ประกาศรับสมัครบุคคลคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถานศึกษา (ตำแหน่งแพทย์แผนไทย)

Pages