ความภาคภูมิใจของบุคลากร

ความภาคภูมิใจของนักศึกษา

ที่ระลึกแด่...วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ที่ให้การสนับสนุน การแข้งขันกีฬา EMS Rally เขตบริการสุขภาพที่ 12 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานเกียรติบัตร ได้รับคัดเลือกโครงการ TO BE NUMBER ONE

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความเสี่ยงของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ก่อนการอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความเสี่ยงของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ก่อนการอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์

ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนในระบบ Teller Payment System ประจำปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาที่ 2

กำหนดโอนเงินในวันที่ 7 - 19 มีนาคม 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลินิกการแพทย์แผนไทยชั้นเดียว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านการบริหารโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านการบริหารโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ก่อนการอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์

Pages