ความภาคภูมิใจของบุคลากร

ความภาคภูมิใจของนักศึกษา

ประชุมวิชาการเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน

ประชุมวิชาการเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่่ 26 ก.พ.58

การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมของกองทุนสุขภาพท้องถิ่น กรณีศึกษา: การดูแลผู้สูงอายุ และการจัดการกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง

 

ย่างก้าวของกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ และการวิจัย ภายใต้ โครงการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมของกองทุนสุขภาพท้องถิ่น: กรณีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการจัดการกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง” ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต ๑๒ จำนวน ๓๙๖,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง

ขอรับเอกสารและยื่นซอง ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 ตุลาคม 2557

เวลา 9.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

เมื่อปวดเมื่อย จะกินยาอะไร**********

ยาแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

 

                ยาระงับปวด   เป็นยาที่ใช้สำหรับระงับอาการ  โดยไม่ได้เป็นการรักษาที่สาเหตุโดยตรง มีทั้งรูปแบบยาฉีด ยารับประทานและยาใช้ภายนอก จะขอกล่าวถึงเฉพาะรูปแบบยารับประทาน

รูปแบบยารับประทาน แบ่งออกเป็นกลุ่มดังนี้

 A. พาราเซตามอล  (Paracetamol)  ใช้ระงับอาการปวดที่ไม่รุนแรงและมีฤทธิ์ในการลดไข้

                ขนาดยาที่ใช้ในผู้ใหญ่  325-1,000  มก.  ทุก  4 ซม.  เมื่อจำเป็น และขนาดที่ให้สูงสุดไม่ควรเกิน  4  กรัมต่อวัน

การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ..

เมื่อ(ู้ป่วยได้รับสารพิษหรือยาเกินขนาด การช่วยชีวิตเบื้องต้นมีความสำคัญโดยเน้นการช่วยระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต แม้ว่าจไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดพิษ การรักษาแบบประคับประคองถือว่าเป็นการรักษาที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ผู้ป่วยพ้นจากความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น แต่หากภาวะเป็นพิษนั้นมีการรักษาจำเพาะก็จะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นได้เร็วขึ้น หรือช่วยให้ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรค และทำให้ผลการรักษาดีขึ้นกว่าการรักษาแบบประคับประคองเพียงอย่างเดียว

     การรักษาแบบจำเพาะ แบ่งได้ 4 ขั้นตอนดังนี้

1. การลดการปนเปื้อน

2. การเร่งการขับออก

3. การให้ยาต้านพิษ

สังเกตยาเสื่อมคุณภาพ อย่างไร

เมื่อเราเก็บยาไว้นาน ๆ แม้ยายังไม่หมดอายุ ก็มีโอกาสที่ยาชนิดนั้นเสื่อมคุณภาพ หากเก็บไว้ในที่ไม่เหมาะสม  

     มีวิธีง่ายๆ สังเกตยาเสื่อมคุณภาพ  

ยาเม็ด เม็ดยาจะแตกร่วนสีซีด สีเปลี่ยน เม็ดมีรอยด่าง หรือแตกกร่อน

ยาแคปซูล ลักษณะแคปซูลแตกออกจากกัน บวม ชื้น สีของผงยาในแคปซูลเปลี่ยน

ยาน้ำแขวนตะกอน ตะกอนจะจับเป็นก้อนแข็ง เขย่าแรงๆ ก็ไม่กระจายตัว สี กลิ่น รสเปลี่ยนไปจากเดิม

Pages