กลุ่มงานยุทธศาสตร์

นายภานุพงศ์ สยังกูล

เภสัชกรปฏิบัติการ

ดูแฟ้มประวัติ

นายไพฑูรย์ อัมรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ดูแฟ้มประวัติ

กลุ่มงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ

กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์