Get Adobe Flash player

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

นายภานุพงศ์ สยังกูล

ตำแหน่ง:

เภสัชกรปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:
หัวหน้ากลุ่มงาน

นายไพฑูรย์ อัมรัตน์

ตำแหน่ง:

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ

นางสาวบุญแทน กิ่งสายหยุด

ตำแหน่ง:

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายกีรติ พลเพชร

ตำแหน่ง:

วิทยาจารย์ชำนาญการ

นางสาวกาญดา ทองหนัน

ตำแหน่ง:

เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

นางจินตนา เซ่งสิ้ม

ตำแหน่ง:

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:
หัวหน้ากลุ่มงาน

นางนิมมานรดี ชูยัง

ตำแหน่ง:

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวธัญลักษณ์ มีแต้ม

ตำแหน่ง:

เภสัชกรปฏิบัติการ

นางสาวพรเพ็ญ เซ้าซี้

ตำแหน่ง:

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวธีราภรณ์ ชูยัง

ตำแหน่ง:

เจ้าพนักงานธุรการ