กลุ่มงานยุทธศาสตร์

กลุ่มงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ

กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

นางจินตนา เซ่งสิ้ม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวพรเพ็ญ เซ้าซี้

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวธีราภรณ์ ชูยัง

นักทรัพยากรบุคคล

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวสิริญา เรืองศรีศักดิกุล

เจ้าพนักงานธุรการ