กลุ่มงานยุทธศาสตร์

นายภานุพงศ์ สยังกูล

เภสัชกรปฏิบัติการ

นายไพฑูรย์ อัมรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ

กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

นางจินตนา เซ่งสิ้ม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญลักษณ์ มีแต้ม

เภสัชกรปฏิบัติการ

นางสาวพรเพ็ญ เซ้าซี้

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวธีราภรณ์ ชูยัง

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสิริญา เรืองศรีศักดิกุล