กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

นายธนปนันท์ อัครวีรวัฒน์

วิทยาจารย์

ดูแฟ้มประวัติ

นางสางเสาวนีย์ ชิตชลธาร

นักวิชาการศึกษา

นางสาวก​รกช​ สงวน​เกียรติ​

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายปิยะเสริญ พิชิตวงศ์

วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวชลธิชา หีดเภา

นักวิชาการสาธารณสุข

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวธัญสุดา น้ำแก้ว

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ

นายธนกิต เองชวน

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ดูแฟ้มประวัติ

นายณวัฒน์ กิตติภัทรไพบูลย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ดูแฟ้มประวัติ

นายชวนากร ศรีปรางค์

วิทยาจารย์ชำนาญการ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวสิรภัทร ชัยศิริ

เจ้าพนักงานห้องสมุด

ดูแฟ้มประวัติ

นางเสาวณีย์ พลรักษ์

เจ้าพนักงานห้องสมุด

ดูแฟ้มประวัติ