กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายปิยะเสริญ พิชิตวงศ์

วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวชลธิชา หีดเภา

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวธัญสุดา น้ำแก้ว

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ

นายธนกิต เองชวน

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

นางสาวสิรภัทร ชัยศิริ

เจ้าพนักงานห้องสมุด

นายณวัฒน์ กิตติภัทรไพบูลย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางเสาวณีย์ พลรักษ์

เจ้าพนักงานห้องสมุด