กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

นายธนปนันท์ อัครวีรวัฒน์

นักวิชาการสาธารณสุข

ดูแฟ้มประวัติ

นางสางเสาวนีย์ ชิตชลธาร

นักวิชาการศึกษา

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวก​รกช​ สงวน​เกียรติ​

นักวิชาการศึกษา

ดูแฟ้มประวัติ

กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายปิยะเสริญ พิชิตวงศ์

วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวชลธิชา หีดเภา

นักวิชาการสาธารณสุข

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวธัญสุดา น้ำแก้ว

นักวิชาการศึกษา

ดูแฟ้มประวัติ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ

นายธนกิต เองชวน

นักวิชาการศึกษา

ดูแฟ้มประวัติ

นายณวัฒน์ กิตติภัทรไพบูลย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ดูแฟ้มประวัติ

นายชวนากร ศรีปรางค์

วิทยาจารย์ชำนาญการ

ดูแฟ้มประวัติ

นางสาวสิรภัทร ชัยศิริ

เจ้าพนักงานห้องสมุด

ดูแฟ้มประวัติ

นางเสาวณีย์ พลรักษ์

เจ้าพนักงานห้องสมุด

ดูแฟ้มประวัติ