Get Adobe Flash player

กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตำแหน่ง:

วิทยาจารย์

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:

หัวหน้ากลุ่มงาน

แฟ้มประวัติ:
ตำแหน่ง:

นักวิชาการศึกษา

แฟ้มประวัติ:
ตำแหน่ง:

นักวิชาการศึกษา

แฟ้มประวัติ:

กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายปิยะเสริญ พิชิตวงศ์

ตำแหน่ง:

วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:

หัวหน้ากลุ่มงาน

แฟ้มประวัติ:

นางสาวชลธิชา หีดเภา

ตำแหน่ง:

นักวิชาการสาธารณสุข

แฟ้มประวัติ:

นางสาวธัญสุดา น้ำแก้ว

ตำแหน่ง:

นักวิชาการศึกษา

แฟ้มประวัติ:

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ

นายธนกิต เองชวน

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายณวัฒน์ กิตติภัทรไพบูลย์

ตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวสิรภัทร ชัยศิริ

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานห้องสมุด

นางเสาวณีย์ พลรักษ์

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานห้องสมุด