ประกาศ

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)

ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป

ประกาศวันจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ด้วย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง มีความประสงค์จะดำเนินวิธีการขายโดยวิธีทอดตลอดพัสดุชำรุด จำนวน 7 รายการ ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาร พ.ส.2558

ประกาศ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยม อัตลักษณ์บัณฑิต เอกลักษณ์ วัตถุประสงค์ นโยบายของวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ 2559

การจัดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาและพิธีมอบใบแสดงผลการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

การจัดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาและพิธีมอบใบแสดงผลการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 และการจัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมส่งประวัติและผลงานเข้าร่วมรับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

Pages