งานพัสดุ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กิจกรรมเช่าบริการอินเทอร์เน็ต

Pages